Znalectvo

Spoločnosť doctus, s.r.o. poskytuje taktiež znaleckú činnosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a hyperbarická medicína so zameraním na vypracovanie znaleckých posudkov, expertíz, odborných vyjadrení a stanovísk pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, ako aj pre súdy, právnické a fyzické osoby. Každý prípad je posudzovaný nielen z medicínskeho, ale aj forenzného hľadiska s maximálnym stupňom poznania reálnej praxe všeobecného lekára. Znalec analyzuje a posudzuje každý prípad komplexne, súčasne však prísne individuálne s prihliadnutím na všetky súvisiace okolnosti, ktoré ho ovplyvnili.

Znalecká činnosť je vykonávaná a znalecké posudky sú vypracovávané na základe zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.