Spracovanie osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

Spoločnosť Continental Business Services s.r.o., so sídlom Nám SNP 6,, Bratislava, IČO:  46534334, DIČ: 2023527517, IČ DPH: SK2023527517 (ďalej len „spoločnosť“) spracúva v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno b) a písmeno c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) vami poskytnuté osobné údaje v nevyhnutne potrebnom rozsahu, a to titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú údaje pracoviska, pracovná pozícia, email, telefónne číslo, za účelom vášho prihlásenia a účasti na vzdelávacom podujatí a poskytnutia služieb s tým spojených v zmysle vašej objednávky, či požiadaviek (napr. zabezpečenie ubytovania), a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Občiansky zákonník, zákon o účtovníctve a pod.). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedeného účelu spracúvania. Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné splniť účel ich spracúvania, teda poskytnúť služby, o ktorú máte záujem. Zaškrtnutím príslušného políčka udeľujem spoločnosti súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresu pracoviska, ID komory na účely NCZI a NP plnenia. Tento súhlas udeľujem spoločnosti slobodne a dobrovoľne na dobu 5 rokov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na tieto účely môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu spoločnosti, alebo osobne na adrese sídla spoločnosti. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, pokiaľ bude prenos údajov technický možný, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR. Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä poskytovateľ IT služieb, ubytovacích služieb, prepravca, orgán verejnej moci (daňový úrad, NCZI), sponzorom podujatia.