MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

 • znalec v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
 • certifikovaný lektor
 • prezident Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
 • konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)
 • člen európskej sekcie EURACT Region Europe - European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine
 • externý lektor Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • školiteľ pre rezidentské štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova Lekárska fakulta v Martine
 • certifikovaný kouč
 • hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo (2012 – 2018)
 • školiteľ pre rezidentské štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
 • všeobecný lekár
 • prednášková činnosť na zahraničných a domácich kongresoch a konferenciách
 • lektor vzdelávacích projektov Akadémie medicína • právo • manažment a Moja ambulancia

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo (1990-1996)
 • špecializácia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (1999, 2009)
 • Master of Business Administration (MBA), Executive program, Sales Manager Akademie, Wien (2011)
 • Philosophiae doctor (PhD.), Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava (2013)
 • EURACT  Assessment Course for Teachers in GP/FM (2019)

Publikačná činnosť

Monografie a kapitoly v odborných knižných publikáciách

Smatana M, Pažitný P, Kandilaki D, Laktišová M, Sedláková D, Palušková M, van Ginneken E, Spranger A (2016). Slovakia: Health system review. Health Systems in Transition, 2016; 18(6):1–210. World Health Organisation, Copenhagen, Denmark, 2016. Vol. 18 No.6. 210 pp. ISBN 1817-6119

PALUŠKOVÁ, M. – SZÁZ, K. – NEŠPOR, K. A KOLEKTÍV. 2014. Drogy a závislosti v ambulancii všeobecného lekára. Prvé vydanie. Občianske združenie Societa, Nové Zámky, 2014. ISBN 978-80-971603-5-7, 192 strán + 4 strany farebná príloha

PALUŠKOVÁ, M. 2014. Deficit pantotenátkinázy asociovaný s neurodegeneráciou (m. Hallervorden-Spatz) – zriedkavé ochorenia na ktoré treba myslieť. In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. ISBN 978-80-8140167-1. s. 5-13

PALUŠKOVÁ,M. 2015. Akútna mezenterická trombóza ako príčina náhlej brušnej príhody. In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. B1/2-1/10

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Dekompresná choroba ako raritná príčina myelopatie. In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. D1/1-D1/13.

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Iridocyklitída alebo glaukóm? In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. E3/1-E3/12

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Hyperplázia gingívy vyvolaná liekmi v ambulancii všeobecného lekára? In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. F1.2

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Kto pochybil počas lekárskej služby prvej pomoci? In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. F2.1

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Nesprávna diagnóza bronchopneumónie v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci. In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. A2.6/1-A2.6/8

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Traumatická fraktúra tela stavca v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci. In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. B5/1-B5/9

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Predoperačné vyšetrenia v ambulancii všeobecného lekára. In Poradca súkromného lekára. Nakladatelství Raabe, s.r.o. ISBN 978-80-89182-26-8  s. C 2.37/1 – C2.37/10

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Nesprávna diagnóza bronchopneumónie v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci. In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. A2.6/1

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Traumatická fraktúra tela stavca v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci. In Kazuistiky zo všeobecného lekárstva. Prípady z ambulantnej praxe. Bratislava: Dr. Josef Raabe, s.r.o. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8140-176-3. B5/1

HARCH, P. – MCCULLOUGH, V. 2010. Kyslíková revolúcia-The Oxygen revolution. 1.vyd. Nové Zámky: Psychoprof, 2010, 232 s. ISBN 978-80-89322-04-6 Preklad z anglického originálu: Vojtech Szántó, Mária Ballová, MUDr. Monika Palušková. Odborná spolupráca: MUDr. Dagmar Bodáková, MUDr. Monika Palušková, Eva Višňovská

Vybrané články v odborných časopisoch a zborníkoch

PALUŠKOVÁ, M. 2018. Intervencie u fajčiarov v ambulancii všeobecného lekára. Recenzovaný zborník abstraktov. Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. ISBN 978-80-89702-58-9. s. 31

PALUŠKOVÁ, M. 2015. Všeobecný lekár a indikácie laboratórnych vyšetrení. In Vitro. ISSN 1339-5912, 2015, roč. 3, č. 2, s. 82-89

FRONC, I., PALUŠKOVÁ, M. 2015. Kombinovaná liečba bisoprolol/amlodipín v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých. Primárny kontakt. ISSN 1339-5009, 2015, roč. 3, č. 1, 29-34

PALUŠKOVÁ, M. 2014. Poskytnutie informácií o pacientovi je určené zákonom. Primárny kontakt. ISSN 1339-5009, 2014, roč. 2, č. 2-3, s. 73

PALUŠKOVÁ, M., VONDRÁK, A. 2014. Hyperbarická oxygenoterapia a Parkinsonova choroba – výzva pre ďalší výskum. In Sborník přednášek. Medzinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech. IV. ostravské dny hyperbarické medicíny. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, 18.6.-20.6.2014. ISBN 978-80-7464-507-5, 47- 51

ŠARMÍROVÁ, M., PALUŠKOVÁ, M. 2014. Reforma všeobecného lekárstva – nová forma komplexnej starostlivosti o pacienta. Kompendium medicíny. Odborná príloha Zdravotníckych novín. ISSN 1336-4871, 2014, č. 14, s. 5-6

PALUŠKOVÁ, SZÁZ, K. 2014. Infekcie horných dýchacích ciest v ambulancii všeobecného lekára. Primárny kontakt. ISSN 1339-5009, 2014, roč. 2, č. 6, s. 8-13

PALUŠKOVÁ, M. 2013. Medicínsko-právne súvislosti zdravotnej starostlivosti o pacientov s pohlavne prenosnými chorobami. In Dermatológia v praxi. ISSN 1337-1746, 2013, roč. 7, č. 2-3, s. 101-102

PALUŠKOVÁ, M. 2013. Zdravotná starostlivosť poskytovaná bez súhlasu pacienta. In Via  Practica. ISSN 1336-4790, 2013, roč. 10, č. 1, s. 34-35

PALUŠKOVÁ, M. 2013. Quo vadis, všeobecné lekárstvo na Slovensku? In Sborník abstrakt. 2013. WONCA 2013 PRAGUE. 20th World Conference Family Medicine – Care for  Generations. 25-29 June 2013, Prague, Czech Republic, s. 12

MIČEK, J., BODÁKOVÁ, D., PALUŠKOVÁ, M. 2011. Hyperbarická oxygenoterapia ako súčasť komplexnej terapie diabetickej gangrény. In Vaskulárna medicína. Supplement 2. ISSN 1338-0214, 2011, roč.3,  s. 46-47

PALUŠKOVÁ, M., STANOVIČOVÁ, Z., LEICHENBERGOVÁ, E., NEMCOVÁ, Z. 2011. Myelopatia zapríčinená dekompresnou chorobou. Úspešná liečba v kombinácii s hyperbarickou oxygenoterapiou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.  Sborník abstrakt. Suplementum. 25. český a slovenský neurologický sjezd a 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologie, Brno, 23.-26.11.2011. ISSN 1210-7859, 2011, roč. 74, č. 107, s.17.

PALUŠKOVÁ, M., VONDRÁK, A., VONDRÁK, V., NEMCOVÁ, Z. 2011. DaTScan v hodnotení účinkov hyperbarickej oxygenoterapie u pacientov s Parkinsonovou chorobou. In Abstrakty. XIV. nitrianske dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. Nitra 24.- 25.11.2011, ISSN neuvedené, 2011, s. 18-19.

VONDRÁK, A., PALUŠKOVÁ, M., VONDRÁK, V. 2011. Využitie perfúznej scintigrafie mozgu ako mapovacieho vyšetrenia u pacientov so sklerózou multiplex podstupujúcich hyperbarickú oxygenoterapiu (HBOT). In Abstrakty. XIV. nitrianske dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. Nitra, 24.-25.11.2011. ISSN neuvedené, 2011, s. 20.

PALUŠKOVÁ, M., STANOVIČOVÁ, Z., LEICHENBERGOVÁ, E., NEMCOVÁ, Z. 2011. Myelopatia zapríčinená dekompresnou chorobou. Úspešná liečba v kombinácii s hyperbarickou oxygenoterapiou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Sborník abstrakt. Suplementum. 25. český a slovenský neurologický sjezd a 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologie, Brno, 23.-26.11.2011. ISSN 1210-7859, 2011, roč. 74, č. 107, s.17.

PALUŠKOVÁ, M. 2010. HBOT use in treatment of selected off-label diagnoses in central nervous system disorders – appeal for further research. In Sborník. Hyperbarická a letecká medicína 2010.I.středoevropská konference hyperbarické a potápěčské medicíny a II.ostravské dny hyperbarické medicíny, 17.-18.6.2010. ISBN 978-80-7368-7,2010, s. 54-59

PALUŠKOVÁ, M. 2009. Možnosti hyperbarickej oxygenoterapie pri liečbe ochorení mozgu a miechy. In Česká a slovenská neurologie. Sborník abstrakt. Supplementum 2. 23. slovenský a český neurologický zjazd, Bratislava, 27.11.-29.11.2009. ISSN 1210-10-7859, 2009, roč. 72/105, s. 102